Vertikal forslumming – nye leiegårder i Nairobi.

Ca. 1 millioner mennesker bor i ett-roms leiligheter uten bad/wc. Eller ”tenements”.
De inneholder for det meste ett-roms leiligheter på 9 m2 med felles bad- og toalettanlegg på hver etasje. Denne utbyggingstypen er nå i ferd med å endre byens uformelle områder dramatisk.

Vertikal_forslumming_Ny

Tenements of Lucky Summer (foto: E O Ondieki)

Byveksten i byer i Sør tar nå mer og mer form av leiegårder, noe som betyr uregulert utbygging med både meget høye tettheter og byggehøyder, små leiligheter og usikre bo-forhold. Dette er en situasjon som best kan sammenliknes med spekulasjonsbyggeriet i byene i Nord-Europa i kjølvannet av den industrielle revolusjon for 150 år siden.

Nylig avsluttet arkitekt Edwin Oyaro Ondieki som underviser på universitetet i Nairobi et doktorgradsstudie på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) med en avhandling (Tenement Housing in Nairobi) som tok for seg ulike sider av denne byutviklingen. For lavinntektsgrupper i Nairobi på jakt etter bosted er leiegårdsbebyggelsen et relativt nytt tilbud, og avhandlingen bygger på en studie av dette uformelle og ulovlige oppførte spekulasjonsbyggeriet. Den tar for seg både teknisk standard og bo-kvalitet i høyblokkene med vesentlig ett-roms leiligheter uten private sanitærløsninger. Ikke bare framstår disse tette og høye omgivelsene som lavstandard, det er også i byggeteknisk forstand forbundet med stor risiko å bo der – nylig kollapset ett av disse prosjektene og 51 beboere omkom.

Arkitekt Ondieki påpeker at det bare er bedre planlegging og offentlig oppfølging av lover og regelverk
som kan få slutt på en utvikling som etterhvert har blitt et tvilsomt bo-tilbud for en betydelig del av bybefolkningen.

Les mer om Ondieki her