Zimbabwe National Association of Housing Co-operatives (ZINAHCO)

ZINAHCO er Zimbabwes landsdekkende fellesorganisasjon for boligkooperativer og har 10 073 medlemmer
(4258 kvinner og 5715 menn) organisert i 190 boligkooperativer. De fleste av disse er også tilknyttet 5 distriktsutvalg som igjen er medlemmer i ZINACHO.  ZINACHO ble dannet i 1993 og er registrert som et samvirkeforetak. Landsforbundet har et styre valgt på generalforsamlingen hvor representanter fra alle boligkooperativene deltar.

Zinahco øker takten på boligbygging

ZINACHO har lav- og mellominntektsgrupper som målgruppe. Det er boligkooperativene som sparer og låner penger av ZINAHCO og leder byggearbeidet under ZINAHCOs rådgivning. Gjennom teknisk veiledning og oppfølging av boligkooperativer har ZINAHCO bidratt til å ferdigstille vel 500 boliger de siste par årene. ZINAHCO har nå fått tilgang til rentefri lånekapital fra et internasjonalt fond (CLIFF/Homeless International) øremerket til boligbygging både i regi av og på vegne av boligkooperativene. Dette gir nødvendige investeringsmidler for å kunne øke kapasiteten på boligbyggingen og planene er å bygge mer enn 3800 boliger i løpet av de neste tre årene.

Opplæring av boligkooperativene

En viktig faktor for og lykkes er styrking av kunnskap og kapasitet hos ZINAHCOS medlemskooperativer, både når det gjelder å ivareta byggherrerollen ved utbygging av boliger, samt å kunne spare og betjene lån. ZINAHCHO skal også øke sin opplæring av medlemmene i inntektsbringende arbeid for å bidra til fattigdomsbekjempelse og en god sosioøkonomisk utvikling. Programmet blir gjennomført av ZINAHCO’s administrasjon som foreløpig består av 6 personer med byggeteknisk og økonomisk kompetanse samt erfaring med mobilisering og opplæring.

Samarbeid med Shelter Norway
– styrke svake gruppers deltagelse

ZINAHCO arbeider i en kontekst av underliggende politisk konflikt og menneskerettighetsbrudd. Mange har redusert livskvalitet på grunn av HIV / AIDS, fattigdom og diskriminering. Samarbeidet med Shelter Norway skal bidra til å styrke svake gruppers deltagelse i boligkooperativene som folk med funksjonshemninger, styrking av kvinners rettigheter og deltagelse og utvikling av miljøvennlige løsninger.

artikkelbilde_zimbawe_2