Vårt arbeid

En god bolig i trygge omgivelser er grunnleggende for folks velferd, selvrespekt og mulighet til å komme seg ut av fattigdommen. Her kan barn gjøre sitt skolearbeid og voksne kan ha inntektsbringende arbeid. En bolig gir beskyttelse mot vær og ytre farer som kriminalitet og sykdommer.

Shelter Norway tror på lokalt eierskap og ansvar og arbeider derfor i partnerskap med lokale boligorganisasjoner som har slumbeboere og fattige som målgruppe og basis i kooperative prinsipper og verdier.

Shelter Norway hjelper slumbeboere ved å støtte utvikling av lokale boligorganisasjoner og deres arbeid. Boligorganisasjonene tilbyr tekniske tjenester og boligfinansiering gjennom mikrofinans og driver et utstrakt informasjons-og lobby-arbeid overfor myndighetene for å sikre bedre rammebetingelser. De lokale organisasjonene gir også hjelp til organisering i boligkooperativer, og opplæring i forvaltning av disse.

Det bygges nå over tusen nye boliger i året i regi av våre samarbeidspartnere, og det kan hevdes at de er ledende på å utvikle en kooperativ boligsektor for lavinntektsgrupper! Her inngår bruk av boligmikrofinans, da bare 7 % av befolkningen får lån i vanlig bank, og sikring av rimelige tomteområder gjennom «land-banking» hvor folk i slummen kan etablere seg på nytt ved bygging av små oppstartboliger på 15 -20 kvm. Det arbeides også med å hjelpe folk i slummen med boligforbedring.

Shelter Norway (SN) har tre partnere i tre land:

SN viderefører samarbeidet etter NBBL med WAT Human Settlement Trust i Tanzania og National Cooperative Housing Union (NACHU) i Kenya, samt at SN har fått en ny partner, Zimbabwe National Association of Housing Cooperatives (ZINACHO) i Zimbabwe.

SN bidrar med økonomisk støtte til organisasjonene i deres utviklingsarbeid, og med kompetamsebistand på områder hvor dette er nødvendig og etterspørres. Sist, men kanskje viktigst; det legges til rette for regionalt samarbeid mellom boligorganisasjonene i Afrika slik at de kan lære av hverandre.

Det legges vekt på å integrere ulike grupper i boområdene, og det arbeides nå spesielt med å legge til rette for  funksjonshemmede. Det legges også vekt på å integrere miljøspørsmål og bidra til sosial og fysisk bærekraft.

Erfaringer fra den «norske boligmodellen»

Etter den annen verdenskrig er det lagt til rette for en trygg og bærekraftig boligsektor i Norge. Husbanken ble opprettet for å gi rimelige lån, kommunene tilrettela med tomter og infrastruktur, og det norske boligsamvirket ble den største aktøren i bygging og forvaltning av rimelige og gode boliger for folk flest.

Tilrettelegging av bo-forhold hvor beboerne selv har innflytelse og er beslutningstakere er viktig for omstilling til reelle demokratier med folkelig deltagelse og for utvikling av det sivile samfunn. I det internasjonale engasjementet  ønsker Shelter Norway å trekke på norsk boligfaglig erfaring og kompetanse.