OM SLUM

Dersom en bosetting oppfyller en av fem følgende kjennetegn må den betegnes som slum i følge FNs bosettingsorganisasjon (UN Habitat):

  • understandard på bygnings-­‐ og boligmessige forhold
  • utilstrekkelig boligareal (mer enn tre mennesker som deler hvert rom)
  • usikre eie/leie-­‐forhold
  • dårlig vannforsyning
  • fravær av sanitære forhold

En milliard mennesker i verden bor i slumområder under de mest elendige boforhold med mangel på rent vann og sanitære forhold og med utrygge leie/eie forhold. Nelson Mandela sa på nittitallet at det handlet om folks verdighet da han satte i gang bygging av en million boliger i Sør-Afrika.

I 2050 vil to tredjedeler av jordas innbyggere bo urbant. Så godt som hele den globale befolkningsveksten
vil komme i utviklingsland, og i de kommende 20 årene vil 95 % av den skje i byer i land i Sør. Bybefolkningen i Afrika og Sør-Asia vil gjennomsnittlig øke med 62 millioner hvert år, og antallet slumbeboere antas å bli fordoblet.

Det er lite fokus på disse utfordringene i både norsk og internasjonal bistand. Shelter Norway er den eneste aktøren med hovedfokus på bolig- og bosetting i norsk utviklingssamarbeid.

Bærekraftig byutvikling

Oppgradering av slumområder og planlegging og tilrettelegging av boområder med tilhørende infrastruktur og kollektivtransport, utgjør hver for seg og til sammen en viktig del av en bærekraftig byutvikling. Uten en løsning på boligproblemene for folk flest vil stabilitet og sosial bærekraft være truet. Uten en samordnet transport- og arealplanlegging vil byene lett drukne i køer og forurensning. Dette gjelder både i Nord og i Sør. Shelter Norway ser sin støtte til boligutvikling i sammenheng med en bærekraftig byutvikling, og vil søke å påvirke myndighetene gjennom sine partnere i Sør. Dette er en høy ambisjon, men vi mener det er nødvendig å ta miljøperspektivet med oss arbeidet.

NBBL har i mange år arbeidet for å få by- og slumproblematikk på den bistandspolitiske dagsorden og ga i 2005 ut heftet «Urbanisering og bosetting»,

Se også kronikk av Erik Berg i Bistandsaktuelt fra 23.05.2013: Byer og Klima, den fortrengte utfordringen.