Etiske retningslinjer for «Shelter Norway» (SN)

  • SN bygger på (bolig)samvirkets grunnleggende verdier om hjelp til selvhjelp, eget ansvar, demokrati, likeverd, rettferdighet, solidaritet, ærlighet, åpenhet, sosialt ansvar og omtanke for andre.
  • SN legger vekt på at medarbeidere har respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og i den grad disse ikke brytes, forståelse for vertslandets politiske system, lover og kulturelle tradisjoner. Alle innbyggere skal behandles likt uten diskriminering basert på rase, kjønn, sosial status, religiøs eller politisk tilhørighet.
  • SN forventer at medarbeidere følger norske lover – også hvor  samarbeidslandets lover er mer liberale. Dette gjelder bl.a. i forbindelse med besittelse og bruk av rusmidler.
  • SN forventer at medarbeidere motvirker seksuell trakassering og utnyttelse av en svakere  part, samt avstår fra kjøp av seksuelle tjenester.
  • SN vil arbeide aktivt for å motarbeide korrupsjon og misbruk av bistandsmidler. I dette ligger også å motvirke at medarbeidere skaffer seg selv eller andre uberettigede fordeler; for eksempel ved å gi eller motta gaver, reiser, rabatter, bonuser eller andre ytelser som er ment å påvirke egne eller mottakerens handlinger i tjenesten. Gaver i tråd med lokale høflighetsnormer vil som hovedregel være innenfor det tillatte.
  • SN vil tilstrebe åpenhet og ansvarlighet i egen og samarbeidspartneres forvaltning. Eventuelle brudd på retningslinjer og avtaler vil bli fulgt opp. Sanksjoner vil bli iverksatt dersom disse brytes, med advarsel i mindre  alvorlige tilfeller til oppsigelse av avtale ved større brudd.